881 455 251
12 427 21 41

Projekty badawczo-społeczne:

  • Diagnoza problemów społecznych
  • Strategia rozwiazywania problemów społecznych
  • Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Program wspierania rodziny i pieczy zastępczej